''E-Tebligat Hakkında''

''E-Tebligat Hakkında''

11 Eki 2021 Pts

E-Tebligat Nedir ve Nasıl Çalışır?

Elektronik Tebligat (e-tebligat), Tebligat Kanunu'nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETS) yoluyla alıcılarına iletilmesidir. E-Tebligat sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir. Bu sistemde Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler elektronik tebligat gönderebilecek olup, muhataplar elektronik tebligat alabileceklerdir.

 

 

Uzun yargılamaların en önemli sebeplerinden biri tebligat sürecinin uzunluğu olup, yargılama

sürecinin kısaltılması ve adil yargılanma hakkının temini açısından tebligatın hızlı yapılması önem arz

etmektedir. Tebligat, kişilerin Anayasa ve temel kanunlarla güvence altına alınan adil yargılanma, iddia

ve savunmada bulunma, idari işlem ve eylemlerden haberdar olma ve gerektiğinde bunlara karşı kanun

yoluna başvurma haklarının korunması bakımından önemlidir. Yargılama süreçlerinin kısaltılması, adil

yargılanma hakkının temini, tebligatın zamanında ve hatasız şekilde yapılması maksadıyla değişiklik

yapılan Tebligat Kanununun ilgili maddeleri ile Elektronik Tebligat Yönetmeliği 1/1/2019 tarihinde

yürürlüğe girmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a maddesiyle:

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III)

ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara,

2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idarelere,

3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet

sandıklarına,

4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmelerine,

5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara,

6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarına,

7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişilerine,

8. Noterlere,

9. Baro levhasına yazılı avukatlara,

10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişilere,

11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait

diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla

temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime, Kanunun ve Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan

1/1/2019 tarihinden itibaren tebligatın elektronik yolla yapılmasının zorunlu olacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca, kendisine tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar dışında kalan gerçek ve

tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verileceği ve elektronik tebligat adresi alan bu

kişilere de tebligatın elektronik yolla yapılmasının zorunlu olacağı düzenlenmiştir.

İnsan Hakları Eylem Planında "Yargı Bağımsızlığı ve Adil Yargılanma Hakkının

Güçlendirilmesi" amacı kapsamında, "Makul Sürede Yargılanma Hakkının Güçlendirilmesi" hedefi ile

"Yargılamaların makul sürede tamamlanması ve vatandaşların işlerinin kolaylaştırılması amacıyla

elektronik tebligat uygulaması, yurt dışında yaşayan vatandaşları da kapsayacak şekilde

yaygınlaştırılacak..." faaliyeti (Hede f 2,4.h) öngörülmüştür.