6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

GENEL AYDINLATMA METNİ

 

                                            VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ                

ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ADRES

İstiklal Mah. Şehit Mesut Çiftçi Cad. No:38 ORTAKÖY/AKSARAY

TELEFON

0(382) 351 88 43

 

 

FAX

0(382) 351 38 59

MAİL

belediye@ortakoy.bel.tr

KEP

ortakoybelediyesi@hs03.kep.tr

 

ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI olarak bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verilere ilişkin azami hassasiyeti göstermekte olup gerekli idari ve teknik tedbirleri en üst seviyede almaya çalışmaktayız. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Belediyemiz “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup sizlerin kişisel verilerine ilişkin işleme faaliyetini gerçekleştirmektedir. İş bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereğince sizlerin kişisel verilerine ilişkin aydınlatmayı yapma amacıyla tarafımızca hazırlanmıştır.

Ayrıca işbu aydınlatma metninde kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri ayrımı yapılmamış olup her iki kavram da “kişisel veri” kavramı altında toplanmıştır.

Aşağıda bu metni açıklığa kavuşturmak adına bazı kavramların tanımlarına yer verilmiştir;

 

KİŞİSEL VERİ

Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

ÖZEL NİTELİKLİ (HASSAS)

KİŞİSEL VERİ

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

 

VERİ İŞLEYEN

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

 

AÇIK RIZA

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNDE UYULAN GENEL İLKELER

Belediyemiz tarafından sunulan tüm hizmetler kapsamında kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Genel İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince;

o   Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

o   Doğru ve gerektiğinde güncel,

o   Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

o   İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

o   İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.  

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Sizlerin ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile aranızdaki ilişkiye göre işlenmekte olduğumuz kişisel verileriniz değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz somut duruma göre yazılı, sözlü beyanlar, görsel ögeler, formlar üzerinden edinilen bilgiler, sözleşmeler, dilekçeler, tutanaklar, tanıtım uygulamaları, başvurular, internet siteleri, Belediye yönetim sistemleri,  internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarlarda kullanılan çerezler ve benzeri vasıtalarla fiziki ve elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz ilgili faaliyet kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 inci ve 6 ncı maddesinde yer alan işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz şu sebeplere dayalı olarak işlenebilmektedir;

ü  Belediyemizin hizmet faaliyetlerinin tüm yasal mevzuat çerçevesinde sunulabilmesi için veri işlemenin gerekli olması,

ü  E-Belediye sistemindeki hizmetlerimize ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,

ü  Sosyal ve şeffaf belediyecilik ilkeleri çerçevesinde kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin faaliyetlerimizin yürütülebilmesi ve yurttaşlarımıza daha iyi hizmet verilebilmesi,

ü  Hizmetlerimize ilişkin Belediyemize iletilen şikâyet, öneri ve taleplerin değerlendirilip gereğini yerine getirilebilmesi ve yerine getirilen/cevaplandırılan başvuruların geri bildirimini gerçekleştirilebilmesi,

ü  Ortaköy’de yaşayan ve çeşitli nedenlerle beldemizde bulunan vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunabilmek ve vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmak için çalışmalarımızın yürütülmesi,

ü  Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek ve eşitlendirebilmesinin sağlanabilmesi,  

ü  Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,

ü  Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

ü  Kurum içi/Kurum dışı sözlü veya yazılı olarak iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

ü  Hizmetlerimiz doğrultusunda muhafaza sürelerine uygun olarak saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

ü  Belediyemiz binalarına giriş yapan kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması temel amacıyla binaların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

ü  Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü tarafından davet, toplantı, seminer, eğitim, özel gün, başkanımızın vatandaşlarımızı ziyaretleri, diğer sosyal organizasyonlar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen her türlü fotoğraf ve video aracılığıyla; Belediyemizin ve ilgili organizasyonun tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirmesi faaliyetlerin yürütülmesi,

ü  İlgili kanunlar uyarınca tarafımızca imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve bu sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanabilmesi,

ü  Evlilik işlemleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, organizasyonlar, cenaze işlemleri vb. yürütülebilmesi amacıyla belediyecilik faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

ü  Koronavirüs(Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski en iyi şekilde yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yetkili makamlar ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan veya alınacak olan kararlarının uygulanabilmesi,

ü  Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,

ü  Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenebilmesi,

ü  Personelimizin, Belediyenin iş yürütme süreçlerinde etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,

ü  Etkinlik, toplantı, konferans, vb. kültürel ve sosyal faaliyetlerin Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilmesi,

ü  Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK' da ve sair mevzuatta belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlanması,

ü  Belde genelinde gerçekleşecek etkinliklerin vatandaşlarımıza duyurulması,

ü  Belediyemizin idari birimlerinin hizmet faaliyetlerini yerine getirilebilmesi,

ü  İhale süreçlerinin yürütülebilmesi ve alınan mal/hizmetlerden kaynaklanan finans işlerinin yürütülebilmesi, 

ü  İlgili Kanunlar uyarınca Belediyemizce imzalanan sözleşme gereklerinin ifası ve bu sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanabilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi,

ü  Veri güvenliğinin sağlanması için Belediyemiz bünyesinde gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması,

ü  Belediyemiz bünyesindeki tüm çalışanların ilgili mevzuat gereğince mali ve özlük haklarının tespiti ve yürütülebilirliğinin sağlanması,

ü  Kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin sağlanması,

ü  Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla Belediyemizin tüm yasal düzenlemelerce yükümlü ve yetkili kılındığı temel olarak faaliyetinin doğru ve verimli bir şekilde ifası amacıyla etkileşim içinde olduğu tüm hizmet alanlara en iyi şekilde hizmetin ifası amacıyla kişisel verileriniz işlenmekte olup gerekli veri güvenliği sağlanarak fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIM BİLGİSİ

Üst başlıkta yer verdiğimiz kişisel verilerin işlenme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak suretiyle kişisel verileriniz;

o   Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için izin verilen veya yükümlü kılınan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

o   İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla İçişleri Bakanlığı, Aksaray Valiliği, Ortaköy Kaymakamlığı, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Nüfus Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri diğer İlçe Belediyeleri ile sözleşmesel ve hukuki sorumluluğumuz gereği ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilere,

o   Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, yetkili üçüncü kişi ile kurum ve kuruluşlarına,

o   Belediyemiz bünyesinde sunmuş olduğumuz faaliyet ve hizmet amacı doğrultusunda işbirliği yaptığımız iş ortaklarına, tedarikçilere, alt işverenlere, anlaştığı hizmet alıcılarına sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve sözleşme kapsamında hizmet alımlarının sağlanması için gerekli olduğu ölçüde, 

o   Çalışanlarımızın ve anlaştığımız tedarikçi firma çalışanlarının kişisel verilerini bankacılık ve finans işlemleri ile maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla, sınırlı olarak anlaşmalı olduğumuz banka ve finans kurumlarına;

o   İş faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgilerle sınırlı olarak ilgili Belediye birimlerimize,

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Belediyemiz sizlerin kişisel verilerini, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak;  ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan yasal süre boyunca saklanmaktadır. Kanunlarda veri işlenme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

İLGİLİ KİŞİLER OLARAK HAKLARINIZ ŞUNLARDIR;

a)       Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)       Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)        Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)       Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

BELEDİYEMİZE BAŞVURU USUL VE YÖNTEMİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11 inci maddesinde yer alan taleplerinizi, 10/03/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ nın “İstiklal Mah. Şehit Mesut Çiftçi Cad. No:38 Ortaköy/AKSARAY” adresine yazılı olarak veya Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, Belediyemizin Yazı İşleri Müdürlüğüne kimliğini tespit edici bir belge ile şahsen teslim ederek veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Belediyenin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” adresi olan ortakoybelediyesi@hs03.kep.tr adresini kullanarak gönderebilirsiniz. Belediyemize iletilen talepler, hemen ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. İşlemin ücret gerektirmesi halinde; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7 inci maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Belediyemiz iş bu aydınlatma metni üzerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni düzenlemeler getirilmesi halinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

 

 

 

Ortaköy Belediye Başkanlığı Web Sitesi İletişim Formu