ORTAKÖY BELEDİYESİNE AİT KATI ATIK DEPOLAMA SAHASINDA ATIK AYIKLAMA VE GERİDÖNÜŞÜME KAZANDIRMA İHALESİ

ORTAKÖY BELEDİYESİNE AİT KATI ATIK DEPOLAMA SAHASINDA ATIK AYIKLAMA VE GERİDÖNÜŞÜME KAZANDIRMA İHALESİ

08 Eyl 2020 Sal

 

 

Ortaköy Belediyesine Ait Katı Atık (Vahşi Depolama) Sahasında toplanan evsel katı atıkların Çevre Koruma Kanunu ve yürürlükteki diğer Mevzuat hükümleri çerçevesinde Geri dönüşümünü sağlamak amacıyla Katı Atık Ayırma , Ayıklama ve Geri Dönüşüme Kazandırma işi 3 yıl (ÜÇ) süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 ve 46 nci maddesi gereği Acık Teklif Usulü kiraya Ortaköy Belediye Encümenince kiraya verilecektir.

Yüklenicinin Katı Atık Ayıklama işinden elde edeceği gelirin tamamı kendisine ait olacaktır. Bunun karşılığında belediyemize kira ödeyecektir.

İhale Şekli : Ortaköy Belediyesi Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 46.cı maddesi gereği Açık Artırma usulü ile ihale edilecektir.

-İhale 16.09.2020 Çarşamba günü saat:14.00’de Ortaköy Belediyesi Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak olanlardan, tahmin edilen Aylık 1.000,00 (BİN) TL Bedel üzerinden artırım yapmak suretiyle en yüksek fiyatı veren işletmecide ihale bırakılacağından , kurumca yapılan Piyasa araştırması Yaklaşık Maliyetine göre aylık 1.000,00 TL den olmak üzere 3 yıllık (36 AY) (36 X 1.000,00 = 36.000,00 x kira bedelinin % 3 (yüzde üç) oranında  1.080 ,00 TL. geçici teminat alınacaktır.

Kesin teminat 3 (üç ) yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 (Yüzdealtı), dır.

-İhaleye katılacaklardan;

Ortaköy İlçesi Mücavir alan sınırları içerisinde ikamet etmek.

Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz,

-Kimlik Fotokopisi

-Varsa Şahısların kayıtlı olduğu odadan (Ticaret ve Esnaf Odaları gibi) alacakları faaliyet belgesi,

-Şartname alındı belgesi ibraz etmesi zorunludur.

-İhale ile ilgili şartname Ortaköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 20,00-TL. Karşılığında temin edilebilir.

-Belediye Bu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

-2886 sayılı Kanunun 12.maddesi gereği ilan olunur.