İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

09 Mar 2021 Sal

Aksaray İli Ortaköy Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Ortaköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra No

Kadro Unvanı

Hizmet Sınıfı

Kadro Derecesi

Kadro Adedi


Niteliği


Cinsiyeti

KPSS PUAN
TÜRÜ

KPSS
Puanı

1

Mühendis

T.H.

8

1

*Mühendislik Fakültelerinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Harita Mühendisliği Bölümlerinden Mezun Olmak.
*En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Kadın/ Erkek

P3
En az 60 puan

 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR : Ortaköy Belediye Başkanlığının boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1.         Türk Vatandaşı olmak,
2.         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.         Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.         Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5.         Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
6.         İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a)         İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSSP3) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b)         13 / 10/ 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c)         Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden veya http://www.ortakoy.bel.tr internet adresinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
a)         Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek sureti,
b)         Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c)         Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).
ç)         KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
d)         Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
e)         Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
f)         2 adet biyometrik fotoğraf. (1 adedi forma yapıştırılacak)
g)         İlan edilen kadrolar için istenen sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek sureti.
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
1.         Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 06/04/2021 tarihinden 08/04/2021 gününe kadar (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
2.         Adaylar; yukarıda sayılan başvuru belgelerini şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda belediye@ortakoy.bel.tr e-mail adresinden yapılabilecektir.
3.         Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.         Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
1.         Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
2.         Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağırılacaktır,
3.         Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 12/04/2021 tarihinde belediyemiz web sayfası www.ortakoy.bel.tr adresinden ve Belediye İlan panosundan ilan edilecektir.
4.         Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgelerine www.ortakoy.bel.tr resmi internet adresinden erişebilecektir. Ayrıca; Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
5.         Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Sözlü sınav;
•          Şehit Karşı Mahallesi Şehit Mesut Çiftçi Cad. No:44 Ortaköy/Aksaray adresinde, Ortaköy Belediyesi hizmet binası Meclis Toplantı Salonu’nda 14/04/2021 tarihinde saat 10:00’ dan itibaren yapılacaktır.
•          Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
•          Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarih ve saatinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava katılamayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır.
Sözlü sınav;
a)         Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b)         Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c)         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d)         Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat ile Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi konularını kapsar.
7) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

Başvuru Formu