KİLİTLİ PARKE TAŞLARI VE BORDÜR TAŞLARI MAL ALIMI İLANI

KİLİTLİ PARKE TAŞLARI VE BORDÜR TAŞLARI MAL ALIMI İLANI

23 Nis 2020 Per

     KİLİTLİ PARKE TAŞLARI VE BORDÜR TAŞLARI SATIN ALINACAKTIR

ORTAKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KİLİTLİ PARKE TAŞLARI VE BORDÜR TAŞLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/211659
1-İdarenin
a) Adresi : İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT MESUT ÇİFTÇİ CADDESİ 46 68400 ORTAKÖY/AKSARAY
b) Telefon ve faks numarası : 3823518843 - 3823513859
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@ortakoy68.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
50 LİK BORDÜR TAŞI (KIRMIZI) 5.000 M 70'LİK BORDÜR TAŞI (KIRMIZI) 1.000 M 6' LIK KİLİTLİ TAŞ ( KIRMIZI) 25.000 m2 8' LİK KİLİTLİ TAŞ ( KIRMIZI) 25.000,m2
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇALIŞMA SAHALARI YADA BELEDİYE DEPO ALANI
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN HEMEN SONRA İLĞİLİ BİRİM YETKİLİSİ TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA BELİRTİLEN YER VEYA SAHAYA TESLİMİ YAPILACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ORTAKÖY BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 14.05.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İSTEKLİNİN  ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI  TARAFINDA  İSTEKİL  FİRMA  ADINA   DÜZENLENMİŞ  İMALAT  YETERLİLİK  BELGESİ

İSTEKLİNİN  ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI  TARAFINDA  İSTEKİL  FİRMA  ADINA   DÜZENLENMİŞ  KAPASİTE RAPORU

İSTEKLİNİN  ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI  TARAFINDA  İSTEKİL  FİRMA  ADINA   DÜZENLENMİŞ  YERLİ MALI  BELGESİ VEYA TEKNOLOJİK ÜRÜN BELGESİ

İSTEKLİNİN  SÖZ KONUSU  MALLARA  AİT   YETKİLİ  KURUMLARCA  İSTEKİL  FİRMA  ADINA   DÜZENLENMİŞ  İMALATÇI OLDUĞUNU  GÖSTERİR  BELGE

4.3.2. Alım konusu ile ilgili imalat yeterlik belgesi:

İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK  ODASI  TARAFIN  İSTEKLİ  FİRMA ADINA  DÜZENLENMİŞ  TSE  STANDARLARINA   UYGUN İMALAT YETERLLİK  BELGESİ

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Malzemeler ait teknik özellikler ve taşıması gereken kriterler aşağıda belirtilmiştir.  

Renkli (kırmızı) 50 lik Beton Bordür Taşı: Kırmızı renkli,   TS 2824’ e standartlarına uygun Bordür En 15 cm, Yükseklik 30, Cm ve Uzunluk 50 cm 400 dozlu betondan imal edilmiş Bordür  taşı olacaktır.

Renkli (kırmızı) 70 lik Beton Bordür Taşı: Kırmızı renkli,   TS 2824’ e standartlarına uygun Bordür En 15 cm, Yükseklik 30, Cm ve Uzunluk 70 cm 400 dozlu betondan imal edilmiş Bordür  taşı olacaktır.

Renkli (kırmızı)  8lik Beton Kilitli Parke Taşı: Kırmızı renkli,   TS 2824’ e standartlarına uygun 16,5 x20x 8 cm, 400 dozlu ve betondan imal edilmiş kilitli parke taşı olacaktır.

Renkli (kırmızı) 6lık Beton Kilitli Parke Taşı: Kırmızı renkli,   TS 2824’ e standartlarına uygun 16,5 x20x 6 cm   betondan imal edilmiş kilitli parke taşı olacaktır.

Bordür taşı yüzeylerinde çatlak, pullanma veya soyulma gibi bozukluklar görülmemelidir. Donma ve çözücü tuzlara karşı dirençli olmalıdır.
Alınacak olan kaldırım taşı TSE 2428 Pr EN standartlarına göre karışım dizaynı TS802’YE uygun olacaktır.
Parke taşlarının deneyleri TSE standartlarına göre yapılacak olup beton parke taşlarının deneyler sonucunda kırılma yükü >250 N/mm, dayanımı 3.6 mpa dan az olmayacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İSTEKLİ  FİRMA  TARAFINDA    SATIŞA  SUNULACAK  MALLARA  AİT  NUMUNELER    VE  GÖRSELLERİNİN  SUNUMUNUN  YAPILDIĞI  KATOLUĞ YADA KİTAPÇIK
 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORTAKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.