TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 27 NCİ TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR.

19 Ara 2023 Sal

TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 27 NCİ TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR.

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, 

tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin 

korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2023 yılı faaliyetleri dikkate 

alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verilecektir.

Tüketici Ödül Dalları ve Aranılan Şartlar:

A- Bilinçli Tüketici Ödülü

Ödül verilecek tüketicinin;

1-Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık 

göstermiş olması,

2-Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması, 

3-Başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal etmiş 

konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması,

Şikayetine esas teşkil eden Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Kararı vb. 

belgelere başvuru dilekçesinin ekinde yer vermesi, gerekmektedir.

B- Yazılı Basın Tüketici Ödülü

Ödül verilecek yazıların;

1-İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde 

tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde 

yayınlanmış olması,

2-Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri bilinçlendirici nitelikte 

olması,

3-Belirli aralıklarla yayınlanmış olması gerekmektedir.

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 2023 yılında 

çeşitli zamanlarda yayınlanmış olan yazılarının yer aldığı en az 3 (üç) adet gazete, dergi vb. yayın 

örneğinin, bütünlüğü bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru 

dosyasına konulması, ayrıca ilgili yayın organının adı, gerçek veya tüzel kişilik unvanı ve imtiyaz 

sahibinin iletişim bilgilerinin de bildirilmesi gerekmektedir.

C-Radyo-Televizyon Programı Ödülü

Ödül verilecek programın;

1-Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici sorunlarını 

konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması,

2-08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanmış olması gerekmektedir.

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 2023 yılında çeşitli zamanlarda 

yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 (üç) TV-Radyo program örneklerinin kayıtlı olduğu flashbellek, CD, DVD ya da diğer bilgisayar ortamında çalışabilen veri depolama aygıtlarının başvuru 

dosyasına eklenmesi ve programın adı, yayınlandığı televizyon veya radyo kanalının gerçek veya 

tüzel kişilik unvanı, iletişim bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerel, ulusal, 

bölgesel, kablolu, uydu ve benzeri yayın erişim ağının bildirilmesi gerekmektedir.

D- Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü

Ödül verilecek firmanın;

1-Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde 

bulunması, 

2-Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması, 

3-Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici 

danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,

4-Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması gerekmektedir.

E- Bilimsel Çalışma Ödülü

Ödül verilecek kişi, kişiler veya kurum/kuruluşların;

1-Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması, 

2-Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin bulunması, 

3-Tüketicinin korunması alanında yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin bulunması, 

4-Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay ve benzeri isimler altında çalışma 

yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması şartlarından en az birini taşıması gerekmektedir.

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların 

basılmış, yayımlanmış kitabının, kabul edilmiş doktora ya da yüksek lisans tezinin, bilimsel kongre, 

çalıştay sonuçlarının birer asıllarının ve yüksek lisans, doktora tezi vb. başvuruya esas teşkil eden 

çalışmalarının özetinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 

F- Tüketici Özel Ödülü:

Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve 

geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması koşulları 

aranır. Başvuruya esas teşkil edecek ilgili bilgi ve belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi 

gerekmektedir.

Adaylar ya da aday gösterilenler “A, B, C, D, E ve F” dallarında belirlenen ödül kategorilerinden en 

fazla birine başvuruda bulunabilecektir.

Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödülleri” ne 

doğrudan aday olabilecekleri gibi diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her 

iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir. 

Başvuruların 02 Şubat 2024 Cuma günü Saat 17.30’a kadar, “Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin 

Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mh. Dumlupınar Bulvarı 

(Eskişehir Yolu 9. Km.) No:151 Ek Bina (B Blok) 1.Kat Oda:107 Çankaya/ANKARA”

adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.

Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar 

Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi zorunludur.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi talep edilmesi durumunda Bakanlığımız www.ticaret.gov.tr adresli 

web sitesinden veya 0 312 449 44 11-0 312 449 44 73 telefon numaraları aracılığıyla ilgili irtibat 

kişilerinden bilgi alınabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.